Diszkriminációellenes szabályzat

a befogadás és a tisztelet melletti elkötelezettségünk

Az Airbnb lényegében abból a célból létrejött, nyitott közösség, hogy közelebb hozza egymáshoz bolygónk lakóit azzal, hogy támogatja a világ bármely részén élők értelmes, közös élményeit. Közösségünknek több millióan tagjai, úgyszólván a Föld minden országából. Közösségünk rendkívül sokszínű, különböző kultúrák, értékek és normák képviselőit egyesíti.

Az Airbnb közössége elkötelezetten épít egy olyan világot, ahol mindenkit szívesen és tisztelettel fogadnak, függetlenül attól, honnan érkezett, vagy hogy milyen messzire utazott otthonától. Ez az elkötelezettség az Airbnb vendéglátóira és vendégeire egyaránt vonatkozó két alapelven nyugszik, ezek pedig: a befogadás és a tisztelet. A fenti elvek melletti közös elköteleződésünk teszi lehetővé, hogy a közösség minden tagja úgy érezhesse, hogy az Airbnb platformján jól érezheti magát, függetlenül attól, hogy kicsoda, honnan jött, melyik vallásnak hódol vagy éppen kit szeret. Az Airbnb elismeri, hogy egyes országok megengedik vagy előírják személyek olyan alapon történő megkülönböztetését, mint a származási ország, nem, családi állapot vagy szexuális beállítottság, és nem várja el a házigazdáktól a helyi jogszabályok megszegését vagy olyan cselekményeket, amelyek miatt jogi felelősségre vonásnak tehetik ki magukat. Az Airbnb azokban az országokban, ahol ilyen lehetőségek és követelmények léteznek, további útmutatást fog nyújtani, és azokat beépíti a diszkrimináció elleni szabályzatba.

Ugyan nem hisszük, hogy egyetlen cég képes lenne harmóniát teremteni a bolygó összes lakója között, de meggyőződésünk, hogy az Airbnb közössége előmozdíthatja valamennyi kultúra között az empátiát és a megértést. Mindannyian elkötelezettek vagyunk és megteszünk minden tőlünk telhetőt annak érdekében, hogy a platformról az elfogultság, a diszkrimináció és az intolerancia minden formáját távol tartsuk. Szeretnénk az Airbnb közösségében – a házigazdák, vendégek és a platform használatát fontolgatók körében – a jogszabályok betartásán túlmutató és azt meghaladó kultúrát szeretnénk népszerűsíteni. Ebből a célból valamennyien – az Airbnb munkavállalói, házigazdái és vendégei egyaránt – vállaljuk az alábbi szabályzat megismerését és betartását közösségünk erősítése és azon küldetésünk beteljesítése érdekében, hogy bárki bárhol otthon érezhesse magát és szívesen lássák.

 • Befogadás – Valódi vendégszeretettel és nyílt szemlélettel fogadunk minden vendéget, bárhonnan is érkezzen. Ha valaki házigazdaként az Airbnb-hez csatlakozik, a befogadás közösségének részesévé válik. Elfogultságnak, előítéletnek, rasszizmusnak és gyűlöletnek platformunkon vagy közösségünkben helye nincsen. Miközben a házigazdáknak be kell tartaniuk a fajon, valláson, nemzeti hovatartozáson és az alább felsorolt egyéb szempontokon alapuló diszkriminációt, vállaljuk, hogy a törvényben előírt minimumnál többet teszünk. 
 • Tisztelet – Tiszteletteljesen viselkedünk egymással. Az Airbnb méltányolja, hogy a helyi jogszabályok és normák világszerte eltérőek, és elvárja a házigazdáktól és a vendégektől is a helyi jogszabályok betartását és azt, hogy egymással tisztelettel bánjanak, még akkor is, ha nem meggyőződésüknek vagy neveltetésüknek megfelelő nézetekkel találkoznak. Az Airbnb tagjai a közösséget tapasztalatok, világnézetek és szokások hihetetlenül változatos tárházával gazdagítják. Az eltérő hátterű emberek közötti kapcsolatok létrehozásával az Airbnb a közös emberi sajátosságok jobb megértését és tiszteletét népszerűsíti és kihúzza a talajt a tévhitekből, tájékozatlanságból vagy félreértésekből táplálkozó előítélet alól.

Konkrét útmutatás az Egyesült Államokon és az Európai Unión kívüli házigazdáknak

Főszabályként meg fogjuk ismerni az elszállásolásra és a nyilvános szálláshelyekre vonatkozó valamennyi szövetségi, állami és helyi jogszabályt. A házigazdák az Airbnb ügyfélszolgálatán tehetik fel az Airbnb diszkrimináció elleni szabályzatával kapcsolatos kérdéseiket. Az Airbnb a közeljövőben az Egyesült Államokon kívüli országok vonatkozásában is ki fog adni további, a diszkrimináció elleni szabályzattal kapcsolatos tájékoztatást. Ezen alapelvek alapján az Egyesült Államokban és az Európai Unióban található házigazdáink közössége az alábbi szabályokat követik, amikor a potenciális vendégekről döntenek, illetve vendégeket fogadnak:

Faj, bőrszín, etnikum, nemzeti származás, vallás, szexuális hovatartozás, nemi tudat vagy családi állapot

 • Az Airbnb házigazdák nem 
  • utasíthatnak vissza vendéget faja, bőrszíne, etnikuma, nemzetiségi származása, vallása, szexuális beállítottsága, nemi azonossága vagy családi állapota miatt.
  • nem alkalmazhatnak eltérő feltételeket a vendég faja, bőrszíne, etnikuma, nemzetiségi származása, vallása, szexuális beállítottsága, nemi azonossága vagy családi állapota miatt.
  • nem tehetnek fel olyan nyilatkozatokat, amelyek bármely vendéget faja, bőrszíne, etnikuma, nemzetiségi származása, vallása, szexuális beállítottsága, nemi azonossága vagy családi állapota miatt elrettent, vagy ilyen alapon kedvez egyes vendégeknek vagy elutasít egyeseket.

Nem

 • Az Airbnb házigazdák nem
  • tagadhatják meg a bérbeadást a vendég neme alapján, kivéve, ha a házigazda ugyanazt a lakóterületet (például fürdőszobát, konyhát vagy közös területet) használja, mint a vendég.
  • nem alkalmazhatnak eltérő feltételeket a vendég neme alapján, kivéve, ha a vendég a házigazdával azonos lakótérben lakik .
  • nem tehetnek fel olyan ajánlatokat vagy nyilatkozatokat, amelyek bármely vendéget neme alapján elrettent, vagy ilyen alapon kedvez egyes vendégeknek vagy elutasít egyeseket, kivéve, ha a vendég a házigazdával azonos lakótérben lakik.
 • Az Airbnb házigazdák számára megengedett
  • a vendég neme alapján meghatározott egységek rendelkezésre bocsátása és mások rendelkezésre bocsátásnak megtagadása, amennyiben a vendég a házigazdával azonos lakótérben lakik.

Fogyatékosság

 • Az Airbnb házigazdák nem
  • utasíthatnak vissza vendéget valós vagy vélt fogyatékossága alapján.
  • nem alkalmazhatnak eltérő feltételeket azon tény alapján, hogy a vendég fogyatékkal él.
  • nem bírálhatják felül a vendég arra vonatkozó értékelését, hogy valamely egység megfelelő-e a fogyatékkal élő vendégnek.
  • nem kérdezősködhetnek a vendég fogyatékosságáról vagy annak súlyosságáról, vagy a fogyatékosság kezelésének módozatairól. Ha azonban a potenciális vendég megemlíti fogyatékosságát, a házigazdának meg lehet és meg is kell beszélnie a potenciális vendéggel, hogy az ajánlat megfelel-e a potenciális vendég szükségleteinek.
  • tilthatják meg vagy korlátozhatják a mobilitási eszközök használatát. 
  • számíthatnak fel magasabb bérleti díjat vagy pótdíjat a fogyatékkal élő vendégnek.
  • nem tehetnek fel olyan ajánlatokat, nyilatkozatokat, amelyek bármely vendéget fogyatékossága alapján elrettent, vagy ilyen alapon kedvez egyes vendégeknek vagy elutasít egyeseket, kivéve, ha a vendég a házigazdával azonos lakótérben lakik.
  • utasíthatja vissza a vendéggel a számára elérhető eszközön való kommunikációt, ideértve a közvetítőkön keresztül (hallássérültek esetében) és e-mailen (képernyőolvasót használó látássérültek esetében) keresztül történő kommunikációt.
  • tagadhatják meg ésszerű szállás nyújtását, ideértve azt, ha a vendég fogyatékossága miatt a házirend ésszerű módosítását kéri, ilyen a segítő állat bevitele, vagy az egységhez közeli parkolóhely használata. Amennyiben a vendég ilyen szállást kér, a házigazdának és a vendégnek kell megbeszélnie, hogy milyen kölcsönösen elfogadható lehetőségek vannak arra, hogy az egység a vendég igényeinek megfeleljen.
 • Az Airbnb házigazdák számára megengedett
  • az egység fogyatékkal élők számára történő hozzáférhetőségére (vagy annak hiányára) vonatkozó tárgyilagos információk megadása, hogy a fogyatékkal élő vendég saját maga értékelhesse, hogy az egység egyéni szükségleteinek megfelel-e.

Személyes preferenciák

 • Az Airbnb házigazdák számára megengedett
  • az Airbnb házigazdák számára a fentiek kivételével megengedett a bérbeadás megtagadása olyan körülmények alapján, amelyeket törvény nem tilt. Például törvényi tilalom hiányában az Airbnb házigazdák visszautasíthatnak háziállattal érkező vagy dohányzó vendéget. 
  • A vendégek számára az ajánlatban korlátozásokat írhatnak elő élelmiszerekkel kapcsolatban (pl. a kóser vagy vegetáriánus házigazda a vendéget e korlátozások betartására kötelezheti).
  • E szabályzat egy rendelkezése sem gátolja meg a házigazdát a vendég olyan jellemzők alapján történő visszautasításában, amelyek a polgári jogokra vonatkozó jogszabályokban nem élveznek védelmet vagy nincsenek egy védett osztállyal szoros kapcsolatban. Például az Airbnb házigazdák visszautasíthatnak olyan vendégeket, akik az egységben dohányozni kívánnak vagy megszabhatja az egységben a vendégek maximális számát.

Amikor a vendéget visszautasítják. A házigazdáknak szem előtt kel tartaniuk, hogy a visszautasítás senkinek nem esik jól. Noha a házigazda a potenciális vendég visszautasításakor jogszerű és törvényes indokot hoz fel, közösségünk tagjai ezt barátságtalan fogadtatásnak vagy kirekesztésnek értékelhetik. A házigazdáknak minden erőfeszítést meg kell tenniük a bárhonnan érkező vendégek szívélyes fogadására. Azok a házigazdák, akik módszeres visszautasítanak bizonyos védett osztályba tartozó vendégeket (még ha ezt jogszerű indokkal teszik is), közösségünk erejét gyengítik a potenciális vendégben annak az érzésnek a felkeltésével, hogy nem látják szívesen, és az Airbnb felfüggesztheti az Airbnb platformról azokat a házigazdákat, akik módszeresen ilyen magatartást tanúsítanak. 

Konkrét útmutatás az Egyesült Államokon és az Európai Unión kívüli házigazdáknak

Az Egyesült Államok és az Európai Unió területén kívül egyes országokban vagy közösségekben megengedett vagy elvárt lehet a szálláshelyek megkülönböztetése például a családi állapot, a származás, a nem vagy a szexuális irányultság alapján – ez ellentétes az általános diszkriminációellenes elveinkkel. Az ilyen esetekben nem írjuk elő a házigazdáknak a helyi jogszabályok megsértését vagy a vendégfogadást, ha ezzel a házigazda valós és igazolható módon a letartóztatás, illetve a személyét vagy a vagyonát érő fizikai kár veszélyének tenné ki önmagát. Ha a házigazda ilyen területen él, arra kérjük, hogy említse meg a hirdetésben a bizonyos vendégek fogadására vonatkozó korlátozásokat. A potenciális vendégek így tudatában lehetnek a korlátozásnak, és az Airbnb ellenőrizni tudja a feltételek szükségességét. A korlátozások közlése kapcsán azt várjuk a házigazdáktól, hogy egyértelmű, tárgyilagos, nem sértő módon fogalmazzanak. A sértegetésnek nincs helye platformunkon és közösségünkben.

Mi történik, ha a házigazda nem tartja be az erre a kérdéskörre vonatkozó szabályzatot? 

Ha valamely ajánlat a diszkrimináció elleni szabályzatba ütköző megfogalmazást tartalmaz, a házigazdát felkérjük ennek törlésére, és annak megerősítésére, hogy ezt a szabályzatot és a mögötte meghúzódó elveket be kívánja tartani. Az Airbnb saját hatáskörben lépéseket is tehet, akár a házigazda Airbnb platformról való kizárását vagy felfüggesztését is ideértve.

Ha a házigazda indokolatlanul utasít vissza egy védett osztályba tartozó vendéget, vagy olyan megfogalmazást használ, amely azt sugallja, hogy viselkedését az ebben a szabályzatban tiltott egyéb tényezők motiválják, az Airbnb lépéseket tesz a szabályzat érvényre juttatására, akár a házigazda Airbnb platformról való felfüggesztését is ideértve. 

Az Airbnb közösség növekedésével párhuzamosan továbbra is biztosítjuk, hogy az Airbnb szabályzatai és gyakorlatai megfeleljenek legfontosabb célkitűzésünknek: biztosítani azt, hogy a házigazdák és a vendégek az Airbnb platform használata során mindenkor érezhessék, hogy szívesen fogadják őket és tisztelettel bánnak velük. A nyilvánosság, közösségünk és saját magunk is legalább ezt várjuk el.